Polskie Stowarzyszenie na rzecz Atestacji i Standaryzacji Oprogramowania

W związku z Twoją wizytą na naszej stronie www informujemy Cię, że Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych na tej stronie jest Polskie Stowarzyszenie na rzecz Atestacji i Standaryzacji Oprogramowania z siedzibą w Poznaiu przy ul. Piotrowo 3 (SASO).

Twoje dane osobowe (obejmujące adres IP lub inne dane które nam dobrowolnie podasz) są przetwarzane przez Administratora zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). Twoje dane przetwarzane są wyłącznie w celu informowania Cię o wydarzeniach w SASO i w związku z korzystaniem z niniejszej strony (czyli na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO).

Podanie Twoich danych osobowych jest dobrowolne. Zbierane dane osobowe mogą obejmować imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres zameldowania, email, datę i miejsce urodzenia i inne dane techniczne, jakie mogą być zapisywane w plikach dziennika serwera www.

Zawsze masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, żądania usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, które podałeś, a nie są niezbędne dla realizacji celu, jaki Ci przyświeca, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego wcześniej dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Twoje dane będziemy przetwarzać przez cały czas wizyty na naszej stronie, a jeżeli wyrazisz na to zgodę, również po jej zakończeniu w celu przesyłania Ci newslettera. Mamy prawo odmówić usunięcia Twoich danych osobowych, jeżeli dalsze przetwarzanie tych danych jest konieczne ze względu na przepisy prawa.

Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa. Twoje dane osobowe mogą być także przekazywane wskazanym przez nas podmiotom trzecim, w tym podmiotom wykonującym na nasze zlecenie czynności dotyczących obsługi strony (np. dostawca serwera) w zakresie i w celu niezbędnym dla obsługi. Twoje dane natomiast nie będą udostępniane do państw trzecich, ani organizacji międzynarodowych.

Twoje dane osobowe są chronione przez nas przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji, poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń organizacyjnych, a także zabezpieczeń o charakterze technicznym i programistycznym, w szczególności systemów szyfrowania danych.

Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Poniżej lista proponowanych przez Zarząd zmian w Statucie SASO:

  1. Obserwujemy problem utraty kontaktu z częścią Członków. Oczywiście możliwe jest, że Członkowie ci mają wciąż zamiar być Członkami SASO, niemniej pojawia się problem z głosowaniami - zgodnie ze Statutem uchwały WZC wymagają kworum co najmniej 50% głosów, co przy utracie kontaktu z coraz większą liczbą osób (głównie z powodu zmiany miejsca pracy i podania maila służbowego) może doprowadzić do paraliżu decyzyjnego. W związku z tym proponujemy następujący mechanizm:
    1. Dodanie w par 13 ust 3 (obowiązki Członków) nowego punktu 5 "Informować Stowarzyszenie o aktualnych danych na potrzeby kontaktu (w szczególności kontaktu drogą elektroniczną (email) w celu przekazywania informacji o zebraniach i głosowaniach)"
    2. Dodanie w par 14 (wygaśnięcie Członkostwa) nowego punktu 4 (i przesunięcie punktów 4-5 na 5-6) "Nie przekazanie Stowarzyszeniu aktualnych danych kontaktowych umożliwiających zawiadamianie środkami komunikacji elektronicznej (email) zebraniu"
  2. Proponujemy także, żeby Komisja Rewizyjna dokonywała corocznego zatwierdzenia sprawozdania finansowego na potrzeby formalne (przesłanie do KRS), natomiast WZC będzie udzielało absolutorium członkom Organów SASO na koniec ich kadencji
    1. Zmiana w par 19 ust 3 pkt 5 "udzielanie lub odmowa absolutorium Organom Stowarzyszenia z wywiązania się przez nie z obowiązków za okres całej kadencji (udzielane na koniec kadencji),"
    2. Dodanie w par 23 ust 2 (kompetencje Komisji Rewizyjnej) nowego punktu 4 "zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności Zarządu oraz udzielania Zarządowi absolutorium za rok obrotowy,"

Opisane powyżej zmiany w Statucie będą głosowane w trakcie najbliższego Walnego Zgromadzenia Członków. W przypadku nie osiągnięcia kworum (z powodów, o których pisaliśmy powyżej) zostanie zwołana kolejne WZC, które odbędzie się w trakcie I Konferencji SASO we wrześniu 2014.

Proponowana treść Statutu zawierająca opisane powyżej zmiany znajduje się tutaj.

Aktualny Statut SASO (ze zmianami wprowadzonymi w 2014 roku) można pobrać TUTAJ

Czym jest SASO? 

Stowarzyszenie na rzecz Atestacji i Standaryzacji Oprogramowania ma na celu stworzenie płaszczyzny porozumienia pomiędzy klientami i użytkownikami systemów IT, dostawcami i jednostkami zajmującymi się badaniami jakości oprogramowania.

 

Ważne

Chcesz poznać wymagania ogólne dla systemów IT? Zapoznaj się z Systemem Oceny Zgodności Oprogramowania.

Dodatkowo

Chcesz zostać członkiem SASO? Wypełnij deklarację, prześlij ją do nas i zacznij współtworzyć z nami standardy jakości dla oprogramowania. Zapraszamy!!

© 2018 SASO - Polskie Stowarzyszenie na rzecz Atestacji i Standaryzacji Oprogramowania w likwidacji, z siedzibą w Poznaniu (61-548), ul. Wierzbięcice 58/37, KRS 0000296582, REGON 300759721, NIP 7781453992.
Korzystając z tej strony akceptujesz Politykę Prywatności SASO.